Socialförsäkringsbalken

Den 1 januari år 2011 så trädde den nya svenska lagen med namnet Socialförsäkringsbalken i kraft. Den här lagen förkortas SFB och ersätter omkring 30 tidigare lagar som alla handlar om socialförsäkringar och om allmän pension. De äldre lagarna upphörde att gälla då år 2010 gick ut. Man kan dock inte säga att det verkligen rör sig om ny lagtext för SFB består i stort sett av alla de tidigare lagarna. Det är via den här lagen som vi får basbelopp som används för att fastställa hur stor en ersättning blir och som även påverkar storleken på avgifter.

I Socialförsäkringsbalken så finns det lagstiftning som rör saker som försäkringssystem och bidrag och den inkluderar också pensioner såsom ålderspension och efterlevandepension. Det här betyder att du i SFB kommer att finna regler omkring bidrag och försäkringar som:

Socialförsäkringen i Sverige använder sig ofta av basbelopp
Socialförsäkringssystemets olika belopp beräknas ofta m.h.a basbeloppnivån
  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Allmän försäkring
  • Arbetslöshetsförsäkring
  • Arbetsskadeförsäkring

 

En samlad lagtext

En anledning till att man valde att samla de olika lagarna i SFB är att man på så vis gör det enklare att överskåda de regler som gäller. Tanken är att man ska motverka problem med bristande enhetlighet vad gäller gemensamma regler. Då texten sammanställdes så passade man också på att bearbeta den rent språkligt. I enlighet med tidens anda så eftersträvades könsneutralitet. Man använder sig till exempel av make för både gift man och för gift kvinna men ordet maka är också med och då syftar man bara på en gift kvinna. Trots att texten har förändrats en del vad gäller språket så återger den i stort sett samma regler som tidigare.

Mer om socialförsäkringsbalken

Rent praktiskt så är denna lagbalk indelar i åtta olika avdelningar. Sedan den samlade lagtexten publicerades år 2011 så har det gjorts ändringar som dock inte innebär några stora materiella förändringar. I SFB så finner man viktiga bestämmelser som rör den sociala tryggheten i Sverige. Det här är en trygghet som vi får via olika sociala försäkringar och även via system för ersättning och för bidrag. Personer som har någon form av funktionsnedsättning kan lita på att de får social trygghet via socialförsäkringsbalken. I lagens 51:a kapitel, i den tredje paragrafen, så står det att vissa funktionshindrade har rätt till assistansersättning så länge som det grundläggande behovet av assistans ligger på minst 20 timmar per vecka.

Nu behöver man inte vara expert på lagen för att ta reda på om man har rätt till ersättning eller hur mycket man kan tänkas få i föräldrapenning eller i sjukpenning. Det lättaste är att kontakta Försäkringskassan för att ta reda på mer omkring de försäkringssystem och bidrag som garanteras med hjälp av denna lagtext. Men det är klart att det kan vara bra att veta att det faktiskt finns en samlad text som ändå är rätt lätt att förstå och ta till sig då man vill veta mer omkring de regler som gäller för ersättningar och försäkringar i Sverige.